Ebony 12mm_edited_edited.jpg

EBONY 

Swarovski Accents